Rút Tiền FB88 – Bảo Mật An Toàn Nhanh Chóng

RÚT TIỀN FB88

Thua tha Kubet Thử nghiệm dòng: Câu hỏi lý luận kỹ thuật số 725 Giải thích chi tiết

Câu hỏi lý luận kỹ thuật số 725 Giải thích chi tiết [1] 7, 9, -1,5, () A, 4; B, 2; D, -3 Phân tích: Chọn D, 7+9 = 16; 9+; 9+ ( – – 1) = 8; (-1) +5 = 4; 5+(-3) = 2, 16, 8, 4, 2 và so sánh khác [2] 3, 2, 5/3/2, () a, 1/4; B, 7/5; C, 3/4; D, 2/5 Phân tích: Chọn B, có thể biến thành 3/1, 4/2, 5/3, 6/4, 7/7 /7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 /7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 /7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/4 /4/7/4/4/7/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4 /4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4. , 2,5,29, () A, 34; B, 841; C, 866; D, D, 37 Phân tích: Chọn C, 5 = 12+22; 29 = 52+22; () = 292+52 = 866 [4] 2, 12, 30, () a, 50;, 56; Phân tích: Chọn D, 1 × 2 = 2; 3 × 4 = 12; 5 × 6 = 30; 7 × 8 = () = 56 . Biến thành 4/2, 4/4/6, 4/8, mẫu số là 4, phân tử 2, 4, 6, 8, v.v., vì vậy mục sau là 4/10 = 2/5, [6] 4 , 2, 2, 3, 6, () a, 6; b, 8; c, 10; d, 15; phân tích: chọn D, 2/4 = 0.5; 2/2 = 1; 3/2 = 1,5; 6/3 = 2; 0,5, 1, 1,5, 2, v.v … Vật phẩm là 2,5 × 6 = 15 [7] 1, 7, 8, 57, () a, 123; B, 122; C, 120; Phân tích phân tích : Chọn C, 12+7 = 8; 72+8 = 57; 82+57 = 121; [8] 4, 12, 8, 10, () A, 6; C, 9; D, 24; Phân tích: C , (4+12)/2 = 8; (12+8)/2 = 10; (8+10)/2 = 9 [9] 1/2, 1, 1, (), 9/1, 11/ 13a, 2; B, 3; C, 1; D, 7/9; Phân tích: Chọn C để chuyển sang 1/2, 3/3, 5/5 (), 9/11,11/13. Điều này chỉ có thể được nhìn thấy rằng nó chỉ có thể là (7/7 7/7) Lưu ý rằng mẫu số là một cột chất lượng và các phân tử là số lẻ.[10] 95, 88, 71, 61, 50, () a, 40; B, 39; 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,, 7, 6 và 5 chỉ mới bắt đầu 4 vì vậy hãy chọn A.Ý tưởng 2: 95-9-5 = 81; 88-8-8 = 72; 71-7-1 = 63; 61-6-1 = 54; 50-5-0 = 45; 40-4-0 = 36 Thành phần là sự khác biệt tương tự.

[11] 2, 6, 139, 39, 15, 45, 23, () a. Số số, số sau là gấp 3 lần số trước [12] 1, 3, 3, 5, 7, 9, 13, 15 (), () a: 19,21; B: 19, 23; C: 21, 23; D: 27, 30; Phân tích: Chọn C, 1, 3, 3, 5, 7, 9, 13, 15 (21), (30) => Các mục lạ được chia thành hai nhóm 1, 3 , 7, 13, 21 và 3, 5, 9, 15, 23 trong số đó, kỳ quái số 1, 3, 7, 13, 21 => khác nhau 2, 4, 6, 8 và các khác biệt khác, thậm chí cả số 3, 5, 9, 15, 23 => 4, 6, 8, v.v. 8; 2 × 2+8 × 3 = 28; 8 × 2+28 × 3 = 100 [14] 0, 4, 18, (), 100a.48; C.50; D.38; Phân tích; Phân tích: A, Ý tưởng: 0, 4, 18, 48, 100 => BNUTIES => 4, 14, 30, 52 => thay đổi => 10, 16, 22 và các khác biệt khác; Ý tưởng 2: 13-12 = 0; 23-22 = 4; 33-32 = 18; 43-42 = 48; 53-52 = 100; Ý tưởng 3: 0 × 1 = 0; 1 × 4 = 4; 2 × 9 = 18; 3 × 16; 3 × 16; = 48; 4 × 25 = 100; Ý tưởng 4: 1 × 0 = 0; 2 × 2 = 4; 3 × 6 = 18; 4 × 12 = 48; 5 × 20 = 100 có thể được tìm thấy: 0, 2,6, 6, 6, 6, 6, tải ku casino cho iphone 6,
30; D
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, (12), sự khác biệt giữa 20, 4, (6), 8, suy nghĩ 5: 0 = 12 × 0; 4 = 22 × 1; 18 = 32 × 2; () = x2 × y; 100 = 52 × 4 4 SO () = 42 × 3 [15] 23, 89, 43, 2, () A.3; B .239; c.259; D.269; Phân tích: Chọn A. và thành phần của mỗi số và 2+3 = 5, 8+9 = 17, 4+3 = 7, 2 cũng là số chất lượng, vì vậy số lượng Các cuộc bầu cử nên có sẵn cùng một lúc, chọn [16] 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, May mắn thay, đội đã giành chiến thắng trong 3, 4, 3, 5, () Phân tích: Suy nghĩ 1, (1, 2), 2, (3, 4), 3, (5, 6) => chia 1, 2, 3 và (1, 2), (3, 4), (5, 6) hai nhóm.Ý tưởng 2: Mục thứ nhất, thứ tư và thứ bảy là một nhóm; mục thứ hai, thứ năm và thứ tám là một nhóm;, 2,3; 1,3,5; 2,4,6 => ba nhóm là sự khác biệt bằng nhau [17] 1, 52, 313, 174, () a.5; B.515; c.525; D; 31 trong 313 chia cho 3 hơn 1 (đoạn đầu tiên); 174 chia cho 4 hơn 1 (mục đầu tiên); 515 chia 51 (Mục 1) [18] 5, 15, 10, 215, () a, 415; B, -115; C, 445; D, -112; một mét vuông bằng vật phẩm thứ ba, 5 × 5-15 = 10; 15 × 15-10 = 215; 10 × 10-215 = -115 [19 ] -7,0, 1, 2, 9, 9, () a, 12; B, 18; C, 24; D, 28; A: Chọn D, -7 = (-2) 3+1; 0 = (-1) 3+1; 1 = 03+1; 2 = 13+1; 9 = 23+1; 28 = 33+1 [20] 0, 1,3,10, () A, 101; 102; D, 104; Trả lời: Đã chọn: B, Suy nghĩ một: 0 × 0+1 = 1, 1 × 1+2 = 3, 3 × 3+1 = 10, 10 × 10+2 = 102; Ý tưởng 2: 0 (Mục) 2+1 = 1 (Mục 2) 12+2 = 32+1 = 102+2 = 102, trong đó số được thêm 1,2,1,2.Ý tưởng 3: chia cho 3, số còn lại => 0,1,0,1,0, các số lẻ có thể được chia cho 3, số chẵn của số 1; [21] 5, 14, 65/2, . 2, phân tử => 10 = 23+2; 28 = 33+1; 65 = 43+1; (126) = 53+1; 217 = 63+1; trong đó 2, 1, 1, 1 và 1 Đuôi bổ sung bổ sung => 1, 2, 3, v.v. [22] 124, 3612, 51020, () A, 7084; B, 71428; C, 81632; D, 91836; ; 51020 là 5, 10, 20; 71428 là 7,14 28; mỗi cột bằng nhau.

Ý tưởng 2: 124,
30; D
3612, 51020, ảnh kubet (71428) mỗi mục thành 3 phần => [1,2,4], [3,6,12], [5,10,20], [7,14, 28] => Số mới trong mỗi [].Ý tưởng ba: Các số đầu tiên là 1, 3, 5, (7) và các chữ số thứ hai là: 2, 6, 10, (14); các chữ số cuối cùng là: 4, 12, 20, (28), và do đó , nó phải là 71428, chọn B.[23] 1, 1, 2, 6, 24, () A, 25; B, 27; C, 120; D, 125 Trả lời: Chọn C.Ý tưởng 1: (1+1) × 1 = 2, (1+2) × 2 = 6, (2+6) × 3 = 24, (6+24) × 4 = 120 nghĩ 2: Mục sau chia Mục trước => 1, 2, 3, 4, 5 và các khác biệt khác [24] 3, 4, 8, 24, 88, () A, 121; B, 196; C, 225; D, 344 Trả lời: Chọn D D .Ý tưởng 1: 4 = 20 +3, 8 = 22 +4, 24 = 24 +8, 88 = 26 +24, 344 = 28 +88 nghĩ 2: Sự khác biệt của chúng là số lượng tỷ lệ công cộng 2: 4-3 = 20 , 8-4 = 22,24-8 = 24,88-24 = 26 ,? -88 = 28.?= 344.[25] 20, 22, 25, 30, 37, () A, 48; B, 49; C, 55; D, 81 Trả lời: Chọn A.Hai mục giảm => 2, 3, 5, 7, 11 cột chất lượng [26] 1/9, 2/27, 1/27, () A, 4/27; B, 7/9; C, 5/9 18; D, 4/243; Trả lời: Chọn D, 1/9, 27, 27, 1/27, (4/243) => 1/9, 27, 3/81, 4/243 => phân tử, 1 , 2, 3, 4 và các khác biệt khác; được chia thành các bà mẹ, 9, 27, 81, 243 và so sánh khác [27] ; 9 = 2 × 2 × 2 + 1; 28 = 3 × 3 × 3 + 1; 65 = 4 × 4 × 4 + 1; 126 = 5 × 5 × 5 + 1; 3, 4, 8,16, () A, 26; B, 24; C, 32; D, 16; Trả lời: Chọn C, mỗi mục bằng 1+3 = 4, 1+3 +4 = 8, 1+3+4+8 = 16, 1+3+4+8+16 = 32 [29] 2, 1, 2/3, 1/2, () A, 3/4;, 1/4; C, 2/5; D, 5/6 ; Trả lời: Chọn C, 2, 1, 2/3, 1/2, (2/5) => 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 (2/5) => phân tử là 2 ; Mẹ, 1, 2, 3, 4, 5 và các khác biệt khác [30] 1, 1, 3, 7, 17, 41, () A.89; b.99; C.109; D.119; Trả lời: Chọn B. Từ mục thứ ba, mục đầu tiên bằng với mục trước đó hai lần mục trước.2 × 1+1 = 3; 2 × 3+1 = 7; 2 × 7+3 = 17; …; 2 × 41+17 = 99 [31] 5/2, 5, 25/2, 75/ 2 ,, () Trả lời: Các mục sau là 2,2,5, 30 % của đoạn trước, vì vậy mục sau là 3,5, ()/(75/2) = 7/2, vì vậy () = 525/4 [ 32] 6, 15, 35, 77, () A.106; b.117; C.136; D.163 Trả lời: Chọn D, 15 = 6 × 2+3; 35 = 15 × 2+5; 77 = 35 × 2+7; 163 = 77 × 2+9 trong đó 3, 5, 7, 9 và các khác biệt khác [ 33] 1, 3, 3, 6, 7, 12,15, () A.17; b.27; C.30; D.24; Trả lời: Chọn D, 1, 3, 3, 6, 7, 12, 15, (24) => Qi du Số 1, 3, 7, 15 => Sự khác biệt giữa hai số lân cận của số là 2 , 4 So sánh 8, so sánh, sự cố 3, 6, 12, 24 và so sánh khác [34] 2/3, 1/2, 3/7, 7/18, () a, 4/1; B, 5/12; C, 7/15; D, 3/16 Phân tích: Chọn A.4/11, 2/3 = 4/6, 1/2 = 5/10, 3/7 = 6/14, … các phân tử là 4, 5, 6, 7 và tiếp theo là 8. 14, 18, tiếp theo là 22 [35] 63, 26, 7,0, -2, () A, -16; B, -25; -28; D, -36 Phân tích: Chọn C Essence43-1 = 63; 33-1 = 26; 23-1 = 7; kubet 686 13-1 = 0; (-1) 3-1 = -2; (-2) 3-1 = -9; (-3) 3-1 1 = -28 [36] 1, 2, 3, 6, 11, 20, () A,

Manchester United,
30; D
người khẩn cấp cần ph
25; B, 36; C, 42; D và 37 Phân tích: Chọn D.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *